خط مشی

شرکت سازه‌های پیش‌تنیده آرمه‌بن در راستای تبعیت از روند توسعه پایدار و ارزشهای سازمانی خود یعنی رضایتمندی مشتری و سایر طرفهای ذینفع ، رعایت اصول شهروندی و حفظ و صیانت از محیط زیست ، استقرار یك سیستم یكپارچه مدیریتی را بر اساس استانداردهای ISO 9001:2008 ، ISO 14001:2004 و ISO 18001:2007 در دستور كار قرار داده است.
مدیریت شركت به موازات تلاش برای ارتقاء رضایت مشتریان و كاركنان خود ، افزایش ایمنی در محیط كار و ارتقای كیفیت محصولات و خدمات تعهد خود را به موارد ذیل اعلام می‌دارد:

 1. گسترش آگاهی ، مسئولیت و توانمندی كاركنان و پیمانكاران به عنوان اصلی‌ترین شریك تجاری سازمان از طریق:

  جذب و نگهداری نیروهای متخصص ، آموزش مهارتهای شغلی ، ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و جنبه‌های زیست محیطی ، جلب مشاركت بیشتر آنان در تحقق اهداف و تصمیم‌گیری‌ها از طریق سیستم‌های انگیزشی ، ترویج صداقت ، وجدان كاری و پایبندی به تعهدات از طریق نظارت پیگیر و قاطعانه رده‌های سرپرستی

 2. تقویت و تثبیت موقعیت شركت در بازار از طریق:
  • ارائه خدمات در سه زمینه مشاوره ، تامین مصالح و تجهیزات و اجرا در تمام زمینه‌های پیش‌تنیدگی
  • ارتقاء مستمر كیفیت خدمات از طریق بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین ، انتخاب نظام‌مند تامین‌كنندگان و شركا ، تبادل دانش و رعایت سودمندی متقابل
 3. حفظ و بهبود ایمنی و بهداشت كاركنان ، پیمانكاران از طریق:
  • شناسایی خطرات قابل پیش‌بینی و حصول اطمینان از اجرای سازو كارهای پیشگیرانه مناسب
  • حفظ و بهبود آمادگی كاركنان برای عكس‌العمل مناسب در حوادث و شرایط اضطراری
  • التزام به قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت حرفه‌ای مرتبط
  • حصول اطمینان از در دسترس بودن و استفاده از لوازم حفاظت فردی
 4. بهبود مستمر فرایند كاری، ممیزی مستمر سیستم و برگزاری جلسات بازنگری مدیریتبه منظور:
  • اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
  • افزایش بهره‌وری كارکنان
  • بهینه‌سازی مصرف مواد، انرژی و ...
 5. ایفای تعهدات اجتماعی و ادای مسئولیتهای قانونی در قبال محیط زیست از طریق:
  • شناسایی جنبه‌های زیست محیطی و حصول اطمینان از اجرای ساز و كارهای كنترلی یا پیشگیرانه مناسب
  • حذف یا كاهش پیامدهای زیست محیطی
  • الزام و تشویق كاركنان و پیمانكاران به برخورد مسئولانه با مسائل زیست محیطی
  • مدیریت پسماندها و مدیریت مصرف انرژی و مواد در جهت كاهش پیامدهای زیست محیطی

كاركنان سازه‌های پیش‌تنیده آرمه‌بن متعهد به درك خط مشی و اجرای فعالیتهای خود منطبق با الزامات سیستم مدیریت یكپارچه هستند و در ارائه راهكارهای مناسب برای بهبود مداوم اثربخشی آن مشاركت فعال دارند. مدیران و سرپرستان مسئولیت حصول اطمینان از اجرای اثربخش این خط مشی و مستندات مزتبط با آن را در واحدهای تحت مسئولیت خود بر عهده دارند.
امیدوارم  همه كاركنان شریف شركت تمامی توانمندی ، نوآوری و تخصص خود را برای اجرای بهینه این سیستم و در نهایت جهانی شدن شركت به كار گیرند. مدیریت ارشد شركت در دوره‌های زمانی مشخص و حداقل یك بار در سال تناسب و كفایت این خط مشی را مورد بازنگری قرار خواهد داد.

علیرضا توافقی جهرمی
رئیس هیات مدیره