پل

برای مقاوم سازی پل همت-چمران از سیستم پیش تنیدگی خارجی استفاده شده است. کابل های پیش تنیدگی، تیرهای پل را به یکدیگر متصل کرده تا باربری جانبی صرفا به کوله ها منتقل شود.
پل لالی یک پل کابلی با دهانه اصلی 256 متر است. هر کدام از پایه های آن از دو تک پایه تشکیل شده است که از پیش تنیدگی برای دوختن تک پایه ها به یکدیگر استفاده شده است.
این پل برای دو طبقه کردن اتوبان صدر در شهر تهران احداث گردیده و مجموعا دارای 124 پایه می باشد. در این پروژه از پیش تنیدگی در تیرهایی که از ستونها به دو سمت کنسول شده اند و عرشه پل را نگهداری می نمایند استفاده شده. در هرکدام از این تیرها 22 غلاف 19 رشته ای کار گذاشته شده است و در نوع خود اولین پروژه اجرا شده در کشور است.