ساختمان مذهبی

استفاده از پيش‌تنيدگي باعث افزايش طول دهانه‌ها، کاهش زمان اجرا، افزايش ارتفاع مفيد طبقات و ايجاد بازشوهاي نامنظم در اين پروژه گرديد. در طراحي سازه از سيستم ديوار برشي براي مقابله با نيروي جانبي استفاده شده و دال‌هاي پيش‌تنيده به‌صورت تخت و با ضخامت 25 سانتيمتر در برخي قسمت‌ها و تيرهاي پيش‌تنيده با ارتفاع 130 سانتيمتر اجرا شده است.