پیش تنیدگی در ساختمان

  • مشاوره اولیه و ارائه خدمات فاز 1 سازه:
    سازه های پیش تنیده آرمه بن در رابطه با پروژه‌های مختلف ساختمانی آماده ارائه خدمات فاز یک جهت کمک به تصمیم‌گیری کارفرمایان محترم می‌باشد. این خدمات قبل از عقد قرارداد و بصورت رایگان انجام می‌شود.
  • طراحی و ارائه خدمات فاز 2 سازه:
    سازه های پیش تنیده آرمه بن در رابطه با پروژه‌های مختلف ساختمانی آماده ارائه خدمات فاز 2 سازه و تهیه نقشه و مدارک فنی می‌باشد.
  • اجرای سازه‌های پیش تنیده:
    سازه های پیش تنیده آرمه بن در رابطه با پروژه‌های مختلف ساختمانی، آماده ارائه خدمات اجرایی می‌باشد.