پیش تنیدگی در مقاوم سازی

مقاوم سازی با استفاده از پیش تنیدگی خارجی یکی از روشهای رایج و کارآمد در مقاوم سازی سازههای مختلف ساختمانی، صنعتی، پل و غیره میباشد. در این راستا شرکت سازههای پیش تنیده آرمهبن در زمینه طراحی و اجرای طرحهای مقاوم سازی آماده ارائه خدمات به مشاوران ذیربط میباشد.