پیش تنیدگی در مخازن

امروزه مخازن بتنی پیش تنیده از مقبولیت فنی و اقتصادی زیادی برخوردارند. در این راستا شرکت سازههای پیش تنیده آرمهبن در زمینه طراحی و اجرای این مخازن فعال بوده و آماده ارائه خدمات به کارفرمایان محترم میباشد.